Sociogroep

Trends in de maatschappij en arbeidsmarkt

Trends in de maatschappij en arbeidsmarkt zijn een feit. Wij zien in hierin kansen voor organisaties om een goed resultaat te koppelen aan een milieu/maatschappelijk verantwoorde toekomst.

trends

 Klik voor details bij elke trend.

Trend 1: De arbeidsmarkt verandert

In de komende decennia is er sprake van een vergrijzing en ontgroening in de beroepsbevolking. Nieuwe generaties werkers binden zich minder snel en lang aan één en dezelfde organisatie.

Trend 2: Veerkracht en beweeglijkheid

De tijd dat flexibiliteit (geografisch en functioneel) vooral van medewerkers werd gevraagd, raakt voorbij. De opvattingen en ideeën over werk, vrije tijd, samenleving, technologie, milieu etc. veranderen sterk; dit vraagt om veerkracht en beweeglijkheid van zowel de individuele werker als van organisaties.

Trend 3: Arbeidswaarde verandert

Voor nieuwe generaties werkers vervaagt de scheidingen tussen werk en privé, of tussen organisatie en buitenwereld steeds meer. De tijd die zij aan arbeid besteden moet dus ook aan meer eisen voldoen dan alleen ‘geld verdienen’. M.a.w. de waarde van arbeid verandert. Vooral (persoonlijke) groei en ontwikkeling, maar ook plezier en “de kick’ vormen belangrijke drijfveren in het werk.

Op de onderstaande lijn is een duidelijke verschuiving gaande in de richting van employe-fullfilment.

employe-satisfaction employe-participation employe-fullfilment

Trend 4: Co-creatie en prosumptie

Door internet en vergaande integratie van webtechnologieën is de toegang tot hulpmiddelen en informatie min of meer vanzelfsprekend geworden. Daarmee is de het begrip ‘eigendom’ op dit gebied in een heel ander daglicht komen te staan. Zonder zich al te veel te bekommeren over ‘eigendom’ worden allerlei hulpmiddelen en informatie hergebruikt en bovendien van nieuwe waarde voorzien (prosumptie). Youtube is daarvan een geweldig voorbeeld. Allerlei filmpjes en filmfragmenten worden op creatieve manieren gebruikt waardoor nieuwe waarde aan oude informatie wordt gegeven.

Het internet biedt bovendien oneindig veel nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Hierdoor is het een stuk eenvoudiger geworden om met veel anderen (onbekenden) nieuwe dingen te ontwikkelen. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van Linux als voorbeeld van co-creatie. Of recenter de oprichting van G500.

Beide ontwikkelingen genereren een verschuiving van customer satisfaction naar customer participation.

Trend 5: Versnelling technologische ontwikkeling

De technologie heeft altijd een voortstuwend effect gehad op de samenleving in het algemeen en de werkomgeving in het bijzonder. Nieuw is dat de snelheid waarmee (informatie)technologie zich ontwikkelt, oneindig veel groter is dan ca een halve eeuw geleden. Dit heeft er toe geleid dat door jongeren informatietechnologie feitelijk helemaal niet meer als technologie wordt ervaren. De smartphone, internet etc maakt voor hen een natuurlijk deel uit van de beschikbare mogelijkheden en hulpbronnen; deze zijn net zoals een huis en voedsel een eerste levensbehoefte en daarmee vanzelfsprekend.

Trend 6: Eindigheid van traditionele hulpbronnen en grondstoffen

De vraag is al lang niet meer of, maar hooguit wanneer onze tradionele hulpbronnen en grondstoffen zijn uitgeput. Dit besef is inmiddels in brede lagen van de samenleving doorgedrongen en leidt inmiddels tot een flink aantal innovatieve initiatieven. Er is echter zeker bij een aanzienlijk deel van de bevolking, ook een soort inertie en cynisme te bespeuren waar het om dit onderwerp gaat. Het moge duidelijk zijn dat Nederland op dit onderwerp bij lange na geen koppositie inneemt.

Bovenstaande ontwikkelingen vormen zomaar een greep uit alle ontwikkelingen die gaande zijn. Om te kunnen blijven bestaan moeten organisaties nadenken over de effecten van deze ontwikkelingen en keuzes maken over hoe daarmee om te gaan.

“You can never solve a problem on the level on which it was created”, aldus Albert Einstein. Met het concept Sociosfeer wordt een aanzet gemaakt om de mindset van werkers in organisaties (zowel operationeel, beleidsmakers als decisionmakers) te verruimen. Op deze manier kunnen oplossingen worden gevonden op de hierboven genoemde ontwikkelingen, waarbij de traditioneel economische aspecten en de aspecten van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand gaan.

Trend 7: Andere organisatievormen

De werker wordt gezien als fractal van de organisatie Een organisatie vormt een open ecologisch systeem met een groot aantal wisselwerkingen die allen een functie hebben (denk hierbij bv ook aan de verschuiving van customer satisfaction naar customer participation). Organisaties worden Flagpan (Flexible, Agile, Participative and Networking).

Diversiteit is geen bijkomstig voordeel meer, maar een levensvoorwaarde voor overleving.

De binding met de organisatie vermindert, maar de verbinding binnen de leefgemeenschap (sociosfeer) verstrekt. Er is sprake van lifetime-ambassadorship.

Vrijheid en ruimte voor eigen invulling van werk,werkprocessen en eigen ontwikkeling wordt een beslissend concurentievoordeel.

Door lokale gerichtheid en SEM (Social Environment management) wordt een passend antwoord gegeven op het (geografische) mobiliteitsprobleem (stijgende vervoerskosten, files, uitstoot etc).